Odpadna EE oprema

Intrastat

  • Obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme Računalniški program EuIntrastat smo nadgradili tako, da lahko z njim poleg poročanja za Intrastat poročate tudi za okoljske dajatve: sem spada “Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme”?
    Podatki, ki jih pripravite za poročanje Intrastatu, vam služijo tudi za poročanje obračuna okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme, tako da ne gre za podvajanje podatkov. V programu že obstaja tabela opreme, za katero je potrebno poročati, kakor tudi faktorji za izračun.
    V primeru, da imate uvoz te opreme iz neevropskih držav ali lastno proizvodnjo, lahko te dokumente dodaste v seznam dokumentov in jih ustrezno označite.

Želite prejeti predračun?

Najpogostejša vprašanja v zvezi z poročanjem Obračuna okoljskih dajatev zaradi odpadne EE-Opreme

Kam je treba poslati poročilo?

Carinska uprava RS

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6 c

4270 Jesenice

 

Oddelek za trošarine

obdobja poročanja – roki za poročanje

 

Davčno obdobje

 

Rok za predložitev

 

obračuna carinskemu

 

organu

 

Plačilo okoljske

 

dajatve

 

januar, februar, marec,

 

april, maj in junij

 

20. julij

 

31. julij

 

julij, avgust, september,

 

oktober, november

 

in december

 

20. januar

 

31. januar

Do kdaj je potrebno plačati okoljsko dajatev ?

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi polletnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

Način plačila

Okoljska dajatev se plača na računa:

  • 01100-1008346267 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
  • 01100-1008346364 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.

Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve-šifra dajatve.

VPLAČILNI PODRAČUN ŠIFRA DAJATVE NAZIV MODEL REFERENCE
01100-1008346267 08770 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (po obračunu, CURS) 19
01100-1008346364 08788 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (po obračunu, CURS) 19

Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EE-opreme?

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so proizvajalci in pridobitelji EE-opreme za EE-opremo, ki jo dajejo v promet v RS ali jo sami uporabijo kot končni uporabniki.

Zavezancem ni treba obračunati in plačati okoljske dajatve v primeru, ko letna količina EE-opreme, ki jo sami uporabijo kot končni uporabniki zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali vzdrževanje kakršnekoli opreme, ki vsebuje EE-opremo, ne presega 1.500 kg.

Vir: www.carina.gov.si